Απολυτίκιο Γοργοεπηκόου

Την Ωραιότητα

Παναγία Δέσποινα

Θεοτόκε η ελπίς

Τη υπερμάχω

Αγνή Παρθένε

Η Παρθένος σήμερον

Δέσποινα παντευλόγητε

Καρδιακή προσευχή

Κύριε ελέησον

Σε υμνούμεν

Τις Θεός Μέγας

Θεοτόκε Παρθένε

Ιδού ο Νυμφίος

Φως ιλαρόν

Εις Άγιος

Τέριρεμ

Τον Νυμφώνα σου