Όροι χρήσης της τοποθεσίας

Χρήση των στοιχείων σ’ αυτήν την τοποθεσία δικτύου

Η χρήση των στοιχείων της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ενώ απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό εκμετάλλευσή τους. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, βάση του νόμου “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” του Ποινικού Κώδικα, αλλά και άλλων ειδικότερων νόμων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για τις διαφημίσεις που ενδεχομένως περιέχει η ιστοσελίδα, η ευθύνη βαρύνει τους διαφημιζόμενους και η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενό τους, παρά μόνο αν υπάρχουν προφανείς περιπτώσεις καταπάτησης εννόμων δικαιωμάτων.

Ανακοίνωση που αφορά ειδικά τα έγγραφα που διατίθενται σ’ αυτήν την τοποθεσία δικτύου

Άδεια για χρήση εγγράφων, όπως ειδικά συγγράμματα (white papers), δελτία τύπου, πληροφοριακά έγγραφα (data sheets) και συχνά ερωτήματα (frequently asked questions) και τεχνικά άρθρα (knowledge base articles) που προέρχονται από αυτόν τον διακομιστή (“server”), χορηγείται υπό τον όρο ότι:

  • σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας,
  • η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και
  • δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης δε δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης με το παρόν δηλώνει ότι δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της ποιότητας, καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν γεννάται καμία ευθύνη της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν τον διακομιστή.

Τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρό σε καιρό, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Συνδέσεις με σελίδες τρίτων σ’ αυτήν την τοποθεσία δικτύου

Οι συνδέσεις σε αυτήν την περιοχή σας επιτρέπουν να βγείτε από τη σελίδα (site) της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Οι συνδεδεμένες σελίδες (sites) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης και η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας (site) ούτε για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε σας μόνον ως διευκόλυνση και το ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση δεν έχει την έννοια ότι η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της σελίδας.

Σημείωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  • Πνευματική ιδιοκτησία περιεχομένου © Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
  • Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.
  • Επικοινωνήστε με την Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ιωνίας Θεσσαλονίκης
e-mail: panagia@gorgoepikoos.gr